skip to Main Content

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gevraagd en ongevraagd op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Actueel

03sep 19

Advies raadsvoorstel verlagen gemeentelijke bijdrage zorgverzekeringspremie minima

De Adviesraad maakt zich zorgen over het behoud van een evenwichtig pakket aan ondersteunende maatregelen. De Adviesraad beveelt aan samen met de zorgverzekeraar een uitgebreide voorlichtingscampagne te houden over de dekking van de Av-standaard in vergelijking met de Av-top. En te monitoren of de gewijzigde bijdrage gevolgen heeft voor de doelgroepen zoals hogere achterstallige premiebetaling en het maken van schulden. In de reactie van het college wordt aan deze oproep gehoor gegeven.
lees verder ›