skip to Main Content

Over de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden (ASDL) is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. De ASDL adviseert vanuit cliënt- /burgerperspectief het college van B en W over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en aanpalende beleidsterreinen (waaronder armoedebeleid, schuldhulpverlening, toegankelijkheid, wonen en onderwijs). De ASDL kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Op 14 februari 2019 is in de gemeenteraad de verordening cliëntenparticipatie Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld. Hierin staan de afspraken rondom het functioneren van de ASDL vermeld.

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal elf leden met (ervarings)deskundigheid op de thema’s in het sociaal domein. De leden en voorzitter worden benoemd door het college van B en W.

Elly Mulder

lid, voor de doelgroep mensen met een fysieke beperking

Caroline Angenent

lid, voor de doelgroep mensen met psychosociale en/of ggz-problematiek

Johan Hogendoorn

lid, voor de doelgroep ouderen

Yvet Bommeljé

lid, voor het terrein Werk & Inkomen, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Liesbeth Vermeij

lid, voor de doelgroep dak- en thuislozen

John van Oostrom

lid, voor het terrein Participatiewet

Yasemin Tel

beleidsmedewerker