Spring naar inhoud

Over de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden is het adviesorgaan van het College van B&W van de gemeente Leiden. Op 14 februari 2019 is in de gemeenteraad de verordening cliëntenparticipatie Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld.

Doel

De Adviesraad adviseert vanuit cliënt/burgerperspectief het College van B&W gover alles wat  samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet en aanpalende beleidsterreinen zoals armoedebeleid, schuldhulpverlening, toegankelijkheid, wonen en onderwijs.  De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit maximaal  elf leden met (ervarings)deskunidgheid op de thema's in het sociaal domein en een onafhankelijke voorzitter. De leden en voorzitter worden benoemd door het College van B&W.

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden en voorzitter:

 Thea Dickhoff voorzitter
Sylvia Hageman lid, voor de doelgroep mantelzorgers
Elly Mulder lid, voor de doelgroep mensen met een fysieke beperking
Caroline Angenent lid, voor de doelgroep mensen met psychosociale en/of ggz-problematiek
Johan Hogendoorn lid, voor de doelgroep ouderen
Yvet Bommeljé lid, voor het terrein Werk& Inkomen, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
Liesbeth Vermeij lid, voor de doelgroep dak-en thuislozen
Peter van den Oever lid, voor de doelgroep Jeugdhulp
John van Oostrom lid, voor het terrein Participatiewet