Skip to content

Over de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden (ASDL) is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. De ASDL adviseert vanuit cliënt- /burgerperspectief het college van B en W over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en aanpalende beleidsterreinen (waaronder armoedebeleid, schuldhulpverlening, toegankelijkheid, wonen en onderwijs). De ASDL kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Op 14 februari 2019 is in de gemeenteraad de verordening cliëntenparticipatie Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld. Hierin staan de afspraken rondom het functioneren van de ASDL vermeld.

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal elf leden met (ervarings)deskundigheid op de thema’s in het sociaal domein. De leden en voorzitter worden benoemd door het college van B en W.

Kees van Oosten

voorzitter

Bram Berkhout

lid

Caroline Angenent

lid

Elly Mulder

lid

Elwin Wolters

lid

Johan Hogendoorn

lid

John van Oostrom

lid

Nico van Wijk

lid

Rik Wouters

lid

Yvet Bommeljé

lid

Bert Hoenen

lid

Yasemin Tel

beleidsmedewerker