Skip to content

Gevraagd advies Visie Sociaal Domein

08/03/2019

Gevraagd advies Visie Sociaal Domein Leiden, inspraakversie 21 december 2018

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 8 maart 2019

De Adviesraad is positief over de uitgangspunten in de visie. Onze aanbevelingen betreffen daarom slechts een aantal zaken.

Zoals wij in ons advies over de monitor sociaal domein hebben geadviseerd, willen we nogmaals benadrukken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn binnen de kaders die het college heeft gesteld om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het sociale domein.

  1. Specifiek pleiten we voor meer sturing aan de voorkant door de gemeente op kwaliteitseisen bij de inkoop en contractering van partners. Dit betreft eisen t.a.v. het betrekken van cliënten en het opvolgen van door hen aangebrachte verbeterpunten. En het betreft eisen t.a.v. samenwerking en afstemming met andere organisaties.
  2. Ook pleit de Adviesraad voor het beter/slimmer benutten van beschikbaar gekomen informatie uit diverse onderzoeken en vragenlijsten. Hierbij denken wij aan voor de hand liggende verbanden te leggen tussen de uitkomsten van de verschillende onderzoeken zoals de verplichte CEO van de gemeente voor de 3 verschillende wetten, de klanttevredenheidsonderzoeken van de aanbieders zelf, maar ook de onderzoeken van de afdeling beleidsonderzoek zoals stadsenquêtes en de onderzoeken die (gesubsidieerde) organisaties uitvoeren in wijken en buurten.

Doorontwikkeling beleid in het sociaal domein
De bijeenkomsten doorontwikkeling monitor sociaal domein die het college/raad in dit verband organiseert bieden perspectief en zijn hoopgevend. Zodat werkelijk de omslag gemaakt kan worden tot een goede set indicatoren te komen voor de monitor van 2019 en verder. De koers die met de herstructurering van het welzijnsbeleid en het jeugdbeleid wordt ingezet, laat zien dat de gemeente Leiden bereid is hierin stappen te maken.
Graag blijven wij met het college in gesprek en betrokken bij de beleidsontwikkelingen zodat
we elkaar kunnen blijven voeden.

Adviesraad Sociaal Domein Leiden
8 maart 2019

Bericht delen