Skip to content

Handvatten voor betere toegankelijkheid sporthulpmiddelen

18/03/2022

Sporten is voor iedereen goed. Echter, voor mensen met een beperking is sporten niet vanzelfsprekend. Een van de drempels is de beschikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Daarom is, met financiering van het ministerie van VWS, een landelijk project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ uitgevoerd door Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport en bewegen, Gehandicaptensport Nederland en de Esther Vergeer Foundation.

Handreiking met concrete handvatten

Het resultaat van dit onderzoek is inmiddels bekend en op basis daarvan is een nieuwe handreiking verschenen. De handreiking biedt concrete handvatten, voor zowel betrokken partijen en professionals als voor potentiële gebruikers van sporthulpmiddelen, om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen te verbeteren.

Stappen in de hele keten

Het is belangrijk om in de hele keten concrete stappen te gaan zetten om het proces rondom de verstrekking van sporthulpmiddelen drastisch te verbeteren. Het gaat dan om samenwerking tussen de (lokale) overheid, verzekeraars, commerciële partijen (leveranciers, etc.), stimuleringsfondsen en een gemotiveerde potentiële sporter met zoveel mogelijk eigen regie.

Nu al aan de slag gaan

Om tot structurele oplossingen te komen is op een aantal vraagstukken nadere uitwerking nodig. Zoals de issues die spelen rond de financiering van sporthulpmiddelen, eenduidige wet- en regelgeving rondom die financiering, ontwikkeling van gezamenlijk beleid vanuit de gemeente en de eventuele inrichting van een landelijk platform. Maar de handreiking geeft ook een aantal concrete handvatten voor elke partij in de keten om nu al mee aan de slag te gaan.

Meer informatie

Bericht delen