Skip to content

Internetconsultatie: tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

28/06/2021

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen. In de huidige Kieswet is het nu alleen mogelijk voor kiezers om vanwege hun lichamelijke gesteldheid hulp te krijgen in het stemhokje. Deze wet regelt dat ook andere kiezers om assistentie kunnen vragen in het stemhokje, bijvoorbeeld kiezers met een verstandelijke beperking of kiezers die laaggeletterd zijn. Een speciaal hiervoor getraind stembureaulid kan deze kiezers hulp bieden.

Zelfstandig stemmen

Veel kiezers met een verstandelijke beperking vinden het stembiljet moeilijk te hanteren en hebben moeite met het begrijpen van het stembiljet, en met het lezen van de namen van de kandidaten op het stembiljet. Dit kan belemmerend werken in het uitoefenen van hun stemrecht. Om de toegankelijkheid van het verkiezingsproces te vergroten vindt de regering het belangrijk dat kiezers met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig kunnen stemmen in het stemlokaal, en niet zijn aangewezen op bijvoorbeeld het geven van een volmacht of het niet uitoefenen van hun stemrecht. Alle kiezers die in het stemhokje hulp bij het stemmen nodig hebben, moeten die hulp ook kunnen krijgen zolang zij zelfstandig kunnen aangeven op wie zij willen stemmen.

 

Bericht delen