Skip to content

Positie van mensen met een visuele beperking

04/02/2021

Bij Brief van 11 december 2020 heeft voormalig staatssecretaris Van ‘t Wout de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn beleidsvoornemens voor mensen met een visuele beperking uit de gemeentelijke doelgroep. Voormalig staatssecretaris Van Ark heeft de Kamer op 15 november 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot Zichtbaar in Werk die in een aantal arbeidsmarktregio’s is gehouden over de dienstverlening aan mensen met een visuele beperking.

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot is overleg gevoerd tussen de sector, gemeenten, UWV en het Ministerie. Het gaat om een beperkte, maar kwetsbare groep die veel expertise vergt. Dat is lastig voor individuele gemeenten. Zij krijgen maar een enkele hulpvraag per jaar. Jaarlijks komen circa 240 jongeren met een visuele beperking van school. Daarvan vindt nu slechts een derde duurzaam werk. Conclusie van het overleg was dat het gewenst is de positie van mensen met een visuele beperking te verbeteren. In lijn met het gevoerde overleg is mijn conclusie dat de beste aanpak is om de beoordeling en toekenning van technische voorzieningen voor mensen met een visuele beperking over te dragen aan UWV, op een vergelijkbare manier als bij de tolkvoorziening is gebeurd. Ik ben voornemens de daarvoor benodigde wetswijziging in nauw overleg met de sector, UWV en gemeenten voor te bereiden. Streven is om de wetswijziging op 1 juli 2022 in werking te laten treden. Voorts is aan betrokken partijen gevraagd mijn ministerie in elk geval uiterlijk 1 juli 2021 te adviseren over de vraag op welke wijze een passende en werkbare signaleringsfunctie kan worden vormgegeven, zodat mensen met een visuele beperking tijdig bij gemeenten in beeld komen. Bij de uitwerking van het wetsvoorstel wil ik tot slot vragen of UWV met betrokken partijen een verkenning wil uitvoeren naar de vraag of er behoefte is aan een breed landelijk servicepunt met betrekking tot mensen met een visuele beperking.

Bron: Gemeentenieuws  SZW 2021-1

 

 

Bericht delen