Skip to content

Initiatiefvoorstel D66 en CU wijkleerbedrijf ‘Een weg uit de bijstand’

Betreft: Reactie Adviesraad Sociaal Domein Leiden op het initiatief voorstel Wijkleerbedrijf
Leiden, 5 april 2019

Geachte raadsleden van Brussel en Krol,

Dank voor de mogelijkheid te reageren op jullie initiatief voorstel.
Wij hebben het voorstel en de toegezonden informatie bekeken en geven het volgende mee:

Het doel van het initiatief is Leidenaren een weg uit de bijstand te bieden met een leerwerktraject via een wijkleerbedrijf en zo een startkwalificatie te behalen en ook daarmee te bemiddelen naar werk.

De met het voorstel beoogde doelgroep zijn mensen zonder starkwalificatie of met een kwalificatie die geen kansen biedt op de arbeidsmarkt. Statushouders, jongeren en arbeidsbeperkten worden als voorbeeld hiervan genoemd.

In de inleiding vermeldt u vooral als doelgroep te zien: die mensen die meer dan 2 jaar gebruik maken van een bijstandsuitkering en die niet profiteren van de economische hoogconjunctuur. U vermeldt hier dat de gemeente de afgelopen jaren op verschillende wijzen heeft geïnvesteerd (in deze groep) met als doel hen zoveel mogelijk mee te laten doen. Maar dat een weg uit de bijstand nog niet is gevonden.

Ons valt door de bijgevoegde informatie over wijkleerbedrijven op dat die zich vooral lijken te richten op (MBO) studenten, die in opleiding zijn voor het diploma Zorg en Dienstverlening.

Dat is een andere doelgroep dan degenen die u noemt in het initiatiefvoorstel. Wellicht is het goed om het initiatiefvoorstel hierop nog eens te bekijken.

U verwijst bij het deel over wijkleerbedrijven naar de kamerbrief van de minister van SZW, maar die gaat vooral over statushouders en (kinderen van) migranten. Dat is ook een doelgroep die u noemt, maar de relatie met wijkleerbedrijven is ons niet duidelijk.

Mogelijk is het goed om bij uitwerking van het initiatiefvoorstel voor deze doelgroep te kijken naar en aan te sluiten bij de ervaringen van initiatieven als DOOR, Piëzo, het Epicentrum,

Leidse Inburgering JAS(jongeren) en Vluchtelingenwerk. Voor zover ons bekend zijn daar de afgelopen jaren behoorlijke resultaten geboekt voor deze doelgroep.

Voor wat betreft de doelgroep jongeren zonder startkwalificatie of/en met arbeidsbeperkingen is het wellicht goed nadere informatie te vragen bij Studio MOIO, Gemiva-SVG en wederom DOOR.

Wat betreft de begeleiding pleiten we voor fysieke aanwezigheid van de begeleiders in de wijk, inbedding in de sociale structuur van de wijken en de specifieke problematiek aldaar zoals uit cijfers en kwalitatieve informatie van de gemeente zelf is gebleken. En nauwe samenwerking te zoeken met het MBO, met name de beroepsgerichte leerweg.

Nauwe aansluiting met het onderwijs en met ondernemers blijkt een belangrijke factor om werktoeleidingstrajecten in combinatie met opleiding te laten slagen. Nader onderzoek naar de voordelen van deze aanpak boven het bieden van een vakopleiding in combinatie met stage lijkt raadzaam. Ook al om onbedoelde concurrentie op de stagemarkt te vermijden.

Waar het gaat om aansluiting bij kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt lijkt het goed als het initiatief aansluit bij de bevindingen uit de beleidsevaluatie participatie1 en het marktbewerkingsplan dat is opgesteld in Holland Rijnland-verband. Wat de betreft de ondernemers is het wellicht mogelijk aan te sluiten bij het convenant dat met hen gesloten is. Voor zover ons bekend hebben ook aanbieders van Wmo-zorg zich hierbij aangesloten.

Tenslotte willen we u nog wijzen op de kwetsbaarheid van mensen die zelf problemen hebben te vragen een rol te vervullen in het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Ook hebben wij vraagtekens bij hun mogelijkheden een tegenprestatie te bieden voor de doelgroepen die u voor ogen heeft. Hoe sympathiek dat idee ook is. Wij hebben vaker signalen ontvangen dat dit een delicate kwestie is. Een stevige begeleiding aan beide kanten is dan echt cruciaal. Organisaties als Eva, de Leidse vereniging van Mantelzorgers, MOIO, JAS en Piëzo kunnen informatie geven over hoe aanbod toe te voegen aan informele zorg en waarop dan te letten.

Wij wensen u veel succes met dit op zich zeer sympathiek initiatiefvoorstel en hopen met onze opmerkingen enkele nuttige tips en aanvullingen te hebben kunnen meegeven.

Met vriendelijke groet, Adviesraad Sociaal Domein.

 

Publicatie PDF: 19 04 05 Initiatiefvoorstel D66 en CU wijkleerbedrijf, code 4.1

Reactie PDF: Inspraakreacties_Wijkleerbedrijf