Skip to content

Aanvullende opmerkingen bij actieplan ‘Leiden op leeftijd’

Pdf. Aanvullende opmerkingen actieplan Leiden op leeftijd

Zoals beschreven in de nota zal het aantal ouderen in Leiden substantieel toenemen de komende twintig jaar. Met dit actieplan laat de gemeente zien dat ze bewust is van de noodzaak om nu domeinoverstijgend beleid te ontwikkelen en maatregelen te nemen samen en in afstemmening met partners in de stad en regio. Dat sommige onderwerpen, zoals woonomgeving en vitaliteit beschreven worden in andere nota’s is onontkoombaar.

De acties in het plan worden gegroepeerd in vier thema’s. Ten aanzien van een aantal thema’s beschrijven we hieronder onze aanvullingen.

Wonen

Bij de beschreven acties zoals het onderzoek naar de woonsituatie van ouderen per wijk en behoefte-inventarisatie, afspraken maken met verschillende partners op het gebied van zorg, welzijn en wonen en het benoemen van knelpunten bij het langer zelfstandig wonen, is het wenselijk eerst te kijken naar de makkelijker te behalen doelen en waar zo nodig de ouderen tegemoet te komen door te ondersteunen en ontzorgen.

Sociaal netwerk

Bij de periodieke evaluatiegesprekken met de partners Sterke Sociale Basis, adviseren we wel specifiek de doelgroep ouderen te monitoren. In hoeverre gebruik wordt gemaakt van de (vrijwilligers)voorzieningen door en voor ouderen en of er een vraaggericht aanbod is dat bijdraagt aan cohesie in de buurt en vitaliteit.

Zorg en ondersteuning

Bij de herinrichting van de Wmo is het belangrijk dat maatwerk mogelijk blijft. De beschreven gewenste betere afstemming tussen de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en het welzijnswerk is hierbij een must. Toegang tot dagopvang, herstel- en respijtvoorzieningen kan voor mantelzorgers en ouderen laagdrempeliger door het inrichten van één loket. Het vervoer van en naar de voorzieningen dient zodanig geregeld te worden dat dit geen extra belasting vormt voor de ouderen en hun mantelzorgers.

Participatie

Bij de uitwerking en ontwikkeling van de voorgestelde acties is het van belang de ouderen zelf te betrekken. Bijvoorbeeld door een e-panel in te richten en zoals in de nota beschreven staat, deel te laten nemen aan het Platform Langer Zelfstandig Wonen. Ook kunnen met name net gepensioneerden gestimuleerd worden actief te zijn voor ouderen in de buurt. En zo kleine hand- en spandiensten te verrichten of een bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid.