Skip to content

Preadvies conceptbeleidsregels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie

Betreft: Gevraagd preadvies concept beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie Leiden 2020

Uitgebracht d.d. 29 mei 2020 door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad is gevraagd preadvies uit te brengen over de concept beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op sociaal-medische indicatie. Deze beleidsregels vervangen de verordening Wet kinderopvang uit 2004 en de verordening en beleidsregels hierover uit 2011.

De Adviesraad is positief over de keuze die in het voorstel wordt gedaan. Namelijk beter sturen op wie gebruik maakt van de regeling en zoveel mogelijk stimuleren dat mensen werken aan uitstroom door te gaan werken met een plan van aanpak, in plaats van het kiezen voor inperken van de gebruiksduur en aantal dagen of de hoogte van de vergoeding aanpassen.

We hebben wel onze zorgen over hoe de begeleiding bij het maken van het plan van aanpak geregeld gaat worden. Een belangrijke rol lijkt ons hierbij weggelegd voor de Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) naast het CJG en in samenwerking met het sociale wijkteam en de consulent werk en inkomen. Zij kunnen goed zicht hebben op in welke gevallen het nodig is en kunnen ook beter met het gezin/kind meedenken over afschalen en alternatieven. Zeker als het gezin al bekend is bij het JGT lijkt ons dit wenselijker in het kader van het beperken van verschillende hulpverleners. We adviseren bij het plan van aanpak uitvoeringsafspraken te maken met de sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams en de afdeling werk en inkomen van de gemeente Leiden.

Hieronder geven wij graag onze specifieke opmerkingen artikelsgewijs weer.

Inleiding: Graag in de inleiding beleidsregels en toelichting dezelfde formulering hanteren: recht hebben op en in aanmerking komen voor zijn verschillende zaken. Bijvoorbeeld: van het recht op kinderopvangtoeslag zijn uitgesloten (door detentie).

Artikel 3. 1. c: V oeg ter verduidelijking ‘gemeentelijke’ toe aan tegemoetkoming.

Artikel 3.2: Aanvraag tegemoetkoming. Wij adviseren het aanvraagformulier in heldere, begrijpelijk taal op te stellen, aansluitend bij de doelgroepen. We adviseren tevens in het aanvraagformulier duidelijk te beschrijven wat precies de criteria zijn om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming en wanneer je in aanmerking komt voor een landelijke regeling (en hoe die dan aan te vragen). Maak ook duidelijk dat een eigen bijdrage hieraan verbonden is. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van links naar de betreffende site. Zorg dat het (digitale)aanvraagformulier op alle devices downloadbaar en invulbaar is.

Artikel 4 Beslistermijn: Wanneer er sprake is van een crisissituatie, is een beslistermijn van acht weken voor het college met ten hoogste vier weken verdaging veel te lang voor het betreffende gezin. We vragen ons af hoe het college deze (schrijnende) situatie gaat oplossen. Daarnaast vragen wij ons af hoe dit artikel zich verhoudt tot artikel 9.a. Hoe wordt omgegaan met de situatie als de opvang al gestart is, maar er uiteindelijk geen recht op tegemoetkoming bestaat?

Klachtenregeling: We missen een vermelding van de klachtenregeling en mogelijkheden voor bezwaar. We adviseren dringend daarover heldere informatie te geven.

Adviesraad Sociaal Domein Leiden 29 mei 2020

 

Publicatie PDF: Preadvies conceptbeleidsregels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie

Reactie PDF: Reactie op preadvies concept beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicate