Skip to content

Preadvies Monitor Sociaal Domein Leiden 2020

Preadvies monitor sociaal domein Leiden 2020. pdf 

De Adviesraad heeft eerder advies gegeven over de inrichting van de monitor (begin 2019). We waren positief over het aanvullen van de monitor met de indicatorenlijst van de VNG, zoals deze nu is opgenomen in deze monitor.

Onze belangrijkste kanttekening bij het inrichtingsvoorstel echter was dat het niet duidelijk wordt hoe uitvoering wordt gegeven aan onze adviezen en die van de kwaliteitscommissie die met name gaan over het beter verbinden van indicatoren aan de doelen-interventies in beleidsnota’s. Zoals geformuleerd ten aanzien van de onderzoeksagenda: een nadere concretisering van de vragen van de raadsleden in het licht van het verbeteren van de relatie tussen doel, middel en beoogd effect. Zodat hieruit kan worden opgemaakt of het beleid al dan niet succesvol is.

Alhoewel het college heeft gesteld dat de monitor in principe niet bedoeld is voor duiding en/of evaluatie, zijn wij nog steeds van mening dat een monitor zonder een nadere duiding en een link naar beleid raadsleden en college te weinig handvaten biedt ten aanzien van desgewenste sturing van beleid.

Aanbevelingen bij de monitor 2020:

  • Wij vragen aandacht voor de kwalitatieve monitoring vanuit cliëntperspectief in de monitor sociaal domein en de cliëntparticipatie hierin. Naast de cliëntervaringsonderzoeken die gedaan worden voor de kwalitatieve monitoring, adviseren wij ook te kijken naar de ervaring bij de toegang, zowel voor Wmo, Jeugdhulp als Participatiewet (SWT’s/JGT’s). Ook zijn we benieuwd wat de gemeente bijvoorbeeld op wijkniveau doet met beleidsrelevante informatie die komt uit de CEO’s van de aanbieders zelf. We vragen ons af wat er is gebeurd met de kwalitatieve monitoring zoals eerder werd gedaan voor de monitor, de zogenaamde verandering in beeld-onderzoeken.
  • Onze belangrijkste kanttekening en aanbeveling bij het inrichtingsvoorstel, zoals hierboven genoemd het beter verbinden van indicatoren aan de doelen-interventies in beleidsnota’s, staat nog steeds en we willen nogmaals benadrukken dat we het een gemiste kans vinden dat daar niet op in wordt gegaan.
  • Ten aanzien van de geformuleerde indicatoren door de raadsleden, aangenomen moties en hieraan verbonden onderzoeksagenda, merken wij op dat hiervan nog bijna geen realisatie heeft plaatsgevonden voor deze Dat betreuren wij.
  • Ten aanzien van de gegevens met betrekking tot uitbreiding indicatoren over type jeugdzorg, in en uitstroom, verwijzing zwaardere jeugdzorg GGZ en VG missen we een toelichting. Zo ook voor die van de Participatiewet.

 Adviesraad Sociaal Domein Leiden

25 augustus 2020

 

College reactie op reactie kwaliteitscommissie en preadvies adviesraad sociaal domein