Skip to content

Gevraagd advies concept programma van eisen Regiotaxi Holland Rijnland 2023-2024

Betreft:                      Gevraagd advies concept programma van eisen d.d. 27-9-2021 aanbesteding Regiotaxi Holland Rijnland 2023-2024

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 5 november 2021

Op 18 oktober jl. ontving de Adviesraad het concept programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding Regiotaxi 2023-2024 voor advisering.

Wij zijn positief over de vroegtijdige betrokkenheid van de Klankbordgroep Regiotaxi bij deze aanbesteding, zodat vanuit gebruikers aanbevelingen al in het voortraject mee konden worden genomen.

Ook hebben we in de media kennis genomen van het landelijke chauffeurstekort, waardoor de Regiotaxi (tijdelijk) genoodzaakt is de vooraanmeldtijden op te rekken.

Hieronder enkele technische vragen en een aantal aanbevelingen.

Technische vragen:

  • 5: Aanmelden van ritten, punt 2. Bij opstappunten is de vooraanmeldtijd maximaal een half uur i.p.v. een uur. Hoe verhoudt dit zich tot de in 1, 3 en 4 genoemde aanmeldtijden?
  • 8, punt 1. Wat wordt bedoeld met het volgtijdelijk combineren met andere vervoersvormen?
  • 12, punt 4. Het 0900-nummer. Waarom wordt niet gekozen voor een klantvriendelijker gratis 0800- nummer?

 

Aanbevelingen:

  • 12, punt 4. Wij adviseren hier ook te wijzen op de mogelijkheden om aan te melden met een app, zoals geschetst onder 1.5, punt 5. Maar ook wijzen op de mogelijkheden om via internet en e-mail aan te melden.
  • Bij 1.15 aanvullende aanbeveling: resultaten van de klanttevredenheid worden jaarlijks aan Adviesraden in Holland Rijnland verband en andere belanghebbende partijen kenbaar gemaakt. Er vindt bij de totstandkoming van de vragen en onderwerpen voor de monitoring en het continue meten van de klanttevredenheid cliëntparticipatie plaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een platform van vertegenwoordigers dat van een afspiegeling van de gebruikers is van de Regiotaxi, zoals bijvoorbeeld de Klankbordgroep Regiotaxi.
  • Ten aanzien van de problematiek aangaande het chauffeurstekort adviseren we hierin samenwerking te zoeken met de gemeentelijke reïntegratievoorzieningen en afdelingen Werk en Inkomen, zodat ook een beroep wordt gedaan op het aantal potentiële chauffeurs dat momenteel gebruik maakt van de Participatiewet.

Ten slotte

Wellicht overbodig willen we het belang van het cliëntperspectief gedurende de gehele procedure van de aanbesteding onderstrepen. Dit betekent dus ook dat er een afvaardiging vanuit het cliëntperspectief is in de beoordelingscommissie. Bij de aanbesteding in 2016 is hier ervaring mee opgedaan.

 Adviesraad Sociaal Domein Leiden

5 november 2021

Gevraagd advies aanbesteding Regiotaxi Holland Rijnland 2023-2024

Hier de collegereactie