Skip to content

Gevraagd advies ontwikkelvisie Leiden Noord

Betreft:          Gevraagd advies Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden-Noord, juni 2021, inspraakversie

Uitgebracht d.d. 6 augustus door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad kreeg 24 juni jl. de inspraakversie van het Toekomstplan Leiden-Noord ter advisering voorgelegd

Zoals beschreven staat in de inleiding, is het stuk met name een strategische visie op de fysieke leefomgeving. Hierbij herhalen wij onze opmerking bij de omgevingsvisie dat het voor ons van belang is dat voldoende rekening wordt gehouden met mensen in een kwetsbare positie bij de te verwachten sociaal-demografische ontwikkelingen en gezondheidsopgaven.

Het ontwikkelperspectief is een uitwerking van de omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1, waar we eerder dit jaar advies over uitbrachten. De strekking van dat advies betrof met name aandacht voor een integrale benadering van fysieke en sociale thema’s en de positie van kwetsbare doelgroepen daarin. Dat advies is ook van toepassing op voorliggend stuk.

Het ontwikkelperspectief Leiden/Noord is een lokale uitwerking van de omgevingsvisie waarvoor we graag dit standpunt opnieuw onder de aandacht brengen.

Hieronder onze opmerkingen bij het ontwikkelperspectief.

  1. Betrokkenheid belanghebbenden

We zijn positief over de in de nota beschreven wijze hoe bij de totstandkoming van het ontwikkelperspectief gesprekken met inwoners zijn gevoerd. We gaan ervan uit dat net als bij de omgevingsvisie ook bij de uitwerking van dit plan tijdig de direct belanghebbende burgers, cliënten, welzijn- en zorgorganisaties en andere partners in het sociaal domein in deze wijk te betrekken/zullen worden betrokken. Een adequate terugkoppeling van de gemeente op de inbreng van deze partijen hierbij is essentieel.

 

  1. Verbinding van trends en ontwikkelingen aan ambities

De in de nota geformuleerde ambities en voorgestelde uitwerkingen schetsen een sociaal krachtige en gezonde wijk met voldoende passende woonruimte. Daar kunnen we als Adviesraad alleen maar mee instemmen!

In het huidige tijdsgewricht echter, vragen we ons af in hoeverre bij de uitvoering van deze plannen geanticipeerd kan worden op ongunstige ontwikkelingen en schuivende panelen zodanig dat de aandacht voor mensen in een kwetsbare positie daarin gewaarborgd is. We maken hier ons met name zorgen over het beschikbaar zijn van passende voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn voor het aanzienlijke deel bewoners in de wijk met een laag inkomen.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

6 augustus 2021

Hiernaast staat een link zodat u het advies kunt downloaden: Gevraagd advies ontwikkelvisie Leiden Noord