Skip to content

Gevraagd advies programma Leiden inclusief 2021-2023

Betreft: Gevraagd advies programma Leiden inclusief 2021-2023 versie d.d. 15 maart 2021

Uitgebracht d.d. 28 april 2021 door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden

 

Een aantal onderdelen in voorliggend programma vloeien voort uit het VN-verdrag. Daar moet de gemeente sinds ratificatie in 2016 al uitvoering aan geven. In dit programma valt echter nergens terug te lezen hoe de implementatie van het VN-verdrag gewaarborgd wordt.

Voorliggend plan borduurt niet voort op resultaten van eerdere gemeentelijk inclusieve beleidsstukken of raadplegingen waar diverse partners uit de stad al veel energie en tijd in hebben gestoken. We zijn daarom bezorgd dat het voeren van stadsgesprekken, met deels dezelfde partners, opnieuw een raadplegend karakter krijgt waar een evaluerend karakter over de realisatie van beleid gepaster is.

We vragen ons af  waarom de gemeente iedere keer opnieuw met beleidsstukken komt, zonder terug te grijpen op eerdere. We adviseren in het stuk uitgebreider op te nemen wat er met de suggesties en input uit de praktijk is gedaan. En zo niet met toelichting waarom dit niet mogelijk was.

Ons dringende advies aan het college is eerst in eigen huis te kijken wat de wettelijke taak is, kijk naar welke gegevens en cijfers er al beschikbaar zijn en wat reeds behaald is, alvorens nieuw beleid samen te stellen. Door namelijk steeds opnieuw een beleidsstuk samen te stellen waarbij bestaande onderdelen met nieuwe onderdelen uitgebreid worden, loopt het college het risico dat deze onderwerpen niet tot uitvoering komen.

In het nieuwe programma worden eenzelfde soort voornemens geformuleerd voor het interne proces en de inrichting van de uitvoering van het beleid als eerder. Juist hier adviseert de Adviesraad uitvoeriger te analyseren waarop de vorige voornemens zijn stuk gelopen. Succesvol inclusief beleid is een combinatie van een stevige structuur én een cultuuromslag in het gemeentelijk apparaat. De Adviesraad ziet in het nieuwe beleidsstuk daarvoor te weinig aandacht terug.

Op deze wijze is ons inziens een kwalitatieve verbeterslag mogelijk die recht doet aan de kern van het VN-Verdrag, zonder weer een hele nieuwe organisatie op te hoeven tuigen.

Concluderend

  1. Stop met telkens opnieuw vaststellen van (hetzelfde) beleid en programma’s.
  2. Meer aandacht voor de noodzakelijke integratie van het beleid over het gehele sociale domein.
  3. Minder aandacht voor proces en organisatie en meer voor de uitvoering en effectiviteit daarvan.

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

28 april 2021

Gevraagd advies Programma Leiden inclusief