Skip to content

Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1

Betreft:         Gevraagd advies Omgevingsvisie Leiden 2040 1.1 versie d.d. 23 maart 2021

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 12 mei 2021

 

Op 24 maart 2021 kreeg de Adviesraad de ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 ter advisering voorgelegd.

Een omgevingsvisie is één van de wettelijk verplichte instrumenten uit de omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving (waaronder gebouwen, infrastructuur, water(systemen), bodem, lucht, landschap, natuur en erfgoed) voor de lange termijn vast.

De uitwerking van de visie is opgedeeld in vier gekozen thema’s op stadsniveau en vertaald naar drie leefmilieus. Omdat de fysieke leefomgeving en het welzijn van mensen met elkaar samenhangen, is een integrale benadering van de fysieke en sociale thema’s noodzakelijk. In de visie worden als sociale thema’s maatschappelijke voorzieningen, gezondheid en leefbaarheid genoemd.  Het college heeft ons verzocht de omgevingsvisie te beoordelen op mogelijkheden voor iedereen ten aanzien van deze thema’s.  Omdat deze sociale thema’s de vier keuzes op stadsniveau en de leefmilieus doorkruisen, betreffen onze aanbevelingen met name aandacht voor de integrale uitwerking in beleid hiervan.

Als Adviesraad onderschrijven we de ambities van het college, namelijk dat Leiden in 2040:

 • een gevarieerd en passend woningaanbod heeft en er betaalbare woningen zijn voor elke inkomensgroep en specifieke of kwetsbare doelgroepen.
 • een inclusieve stad is waar iedereen mee kan doen, waar ruimte en aandacht is voor kwetsbare groepen en waar iedereen dezelfde kansen krijgt om te zijn wie je wil zijn en om je een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen.
 • een stad is waar de openbare ruimte veilig en uitnodigend is en stimuleert tot bewegen, spelen en sporten. Zodat Leidenaars elkaar ontmoeten en kunnen werken aan een gezondere leefstijl.

Om deze ambities waar te kunnen maken adviseren we:

 1. Aandacht voor implementatie van het VN-verdrag handicap in alle facetten van de uitvoeringsplannen van de omgevingsvisie.
 2. Een concrete en heldere uitwerking van voorgenomen beleid op de sociale thema’s waarbij aandacht is voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met beperkingen, mensen in een kwetsbare sociale en economische situatie en aandacht is voor genoemde sociale en demografische ontwikkelingen. Praktisch vertaald betekent dit dat er per plan verschillende beleidsafdelingen van de gemeente (fysieke inrichting en afdeling welzijn) met elkaar om de tafel gaan en cliënten, ervaringsdeskundigen, bewoners, maatschappelijke partners en betrokkenen in een vroeg stadium aanhaken, zodat het voorgenomen beleid getoetst kan worden op wensen en behoeften alvorens tot concretisering daarvan kan worden overgegaan.
 3. Benut beter de reeds aanwezige en eerder opgehaalde relevante data ten aanzien van sociaal maatschappelijke thema’s voor de uitwerking van beleid op wijk- en buurtniveau.
 4. Bevorder als gemeente dat organisaties samenwerken door hierop te sturen bij het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten en subsidieafspraken.
 5. Ten aanzien van het stimuleren tot gezonder gedrag, verwijzen we naar onze adviezen over de nota sport en gezondheid uit 2019. Om Leidenaren in een kwetsbare positie te stimuleren en activeren meer te gaan bewegen en een gezondere leefstijl aan te nemen, is het noodzakelijk dat op een passende manier met hen hierover gecommuniceerd wordt en lokale (bewoners) initiatieven en voorzieningen op een laagdrempelige manier aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep. Voorwaarde voor een openbare ruimte als laagdrempelige plek voor ontmoetingen  en ongeorganiseerd sporten is dat die veilig, schoon en toegankelijk is.
 6. Goede aansluiting van de wijken op de binnenstad mogelijk te houden. De binnenstad moet bereikbaar blijven voor mensen met een verminderde mobiliteit die afhankelijk zijn van (auto)vervoer en niet per fiets of OV naar de binnenstad kunnen komen.
 7. Het stimuleren en faciliteren van mogelijkheden van eigenaarschap van buurt- en wijkbewoners zodat de sociale cohesie bevorderd wordt en het wijkcentrum tot hart van de wijk kan uitgroeien.
 8. Ten aanzien van de in de nota genoemde demografische ontwikkelingen zoals de dubbele vergrijzing en de hieruit voortvloeiende opdrachten, adviseren we aandacht te besteden aan het beschikbaar zijn van voldoende passende woningen en het inrichten van een toegankelijke woonomgeving waar voorzieningen op het gebied van o.a. ontmoeting, gezondheidszorg, boodschappen en vervoer dichtbij zijn.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

12 mei 2021

Onderstaand de link naar het document

Gevraagd advies Omgevingsvisie 2040

Hieronder de reactie van het college op ons advies.

Collegereactie advies omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1