Skip to content

Opmerkingen inzake conceptbeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 gemeente Leiden

Opmerkingen inzake conceptbeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 gemeente Leiden d.d. 15 februari 2021

Onderstaand onze opmerkingen en aanbevelingen. We hebben bij sommige artikelen vragen gesteld.

 1. Art. 4 cliëntondersteuning. Uitgebreid en verbeterd t.a.v. de onafhankelijkheid van de OCO. Hiermee zijn we blij! Ook zijn we verheugd dat de gemeente Leiden zich heeft aangemeld als koplopergemeente. We vragen ons nog wel af of deze onafhankelijk clientondersteuners dan helemaal niet afkomstig zijn uit organisaties die ook maar iets te maken hebben met organisaties die voor Leiden werken? Ook niet indirect, bijv. uit een moederorganisatie?
 2. Art. 5 hier wordt gesproken over ‘het gesprek’ maar ook over ‘intake gesprek’. Is dat hetzelfde?
 3. Art. 6. Bij het niet ondertekenen komt er geen aanvraag. Als het wijkteam niet ondertekent: welke juridische mogelijkheden zijn er dan voor de cliënt in dit geval? Want rechtsbescherming ontbreekt omdat er nog geen beschikking wordt gegeven.
 4. Art. 9 uitleg algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een verhoogd toilet en art. 38 algemeen gebruikelijk bij verhuizen zoals bij gezinsuitbreiding of als jongvolwassene zelfstandig te gaan wonen, waarvoor weer een andere uitleg geldt. Inderdaad lijkt het ons hier ook beter om een andere formulering of terminologie te gebruiken om verwarring te voorkomen.
 5. Art. 14 uitbreiding over het begrip waakvlam. Ons inziens een positieve aanvulling.
 6. Art. 14 persoonlijke verzorging (geen lijfgebonden zorg in de vorm van geneeskundige zorg of het risico daarop) als vorm van Wmo begeleiding. Het is inderdaad lastig te bepalen wanneer iemand niet voor de Wmo in aanmerking komt. Het verdient aanbeveling dit eenduidig op te nemen in de beleidsregels.
 7. Art. 25 Maatwerkvoorziening via pgb. De veel uitgebreidere tekst met kwaliteitseisen is helder.
 8. Art. 27 Verantwoordingsvrije bedrag van € 250,- is geschrapt. Dit werkt wel weer onnodige administratieve rompslomp in de hand.
 9. In art. 27 staat in de kantlijn dat het niet klopt dat de kosten van de maatwerkvoorziening bij verstrekking in natura worden bepaald op basis van contracten die met leveranciers zijn afgesloten. Hoe zit het dan?
 10. Art. 32.7 en 32.8: Start Eigen bijdrage. Bij maatwerkvoorzieningen-dienst: indicatiedatum + 14 dagen. Wij gaan er dan van uit dat die dienst ook binnen die 14 dagen wordt geleverd.
 11. Art. 35 Toezicht. Uitbreiding van de tekst t.a.v. toezicht op rechtmatigheid en kwaliteit i.v.m. intensivering van het toezicht. Fijn dat hieraan nu uitvoering wordt gegeven!
 12. Hoofdstuk 3 Alleen afstemming met de Wlz wordt hier genoemd. Afstemming met de andere wetten zoals Jeugdwet en Participatiewet wordt gemist. Misschien kan het nog worden toegevoegd? Goed dat dit in artikel 36  wel terugkomt bij het gedeelte 16-27 jarigen en het wel opstellen van een perspectiefplan.
 13. Hoofdstuk 4, Artikel 11: We adviseren om in de beschikking ook de mogelijkheid voor bezwaar maken op te nemen.
 14. Artikel 41 privacy: er wordt melding gemaakt van het bestaan van een privacy protocol. Bijlage 7 dient nog te worden uitgewerkt?

 

26 februari 2021

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

Hier is het document in te zien

Hier is het privacy protocol in te zien

Hier is de reactie van het college in te zien