Skip to content

Preadvies concept Monitor Sociaal Domein Leiden 2021

Betreft:          Preadvies conceptversie monitor sociaal domein Leiden 2021 d.d. 26 juli 2021

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 18 augustus 2021 t.b.v. de bespreking van de wethouder met de ambtelijk schrijver van het concept.

 

Geacht college,

Het conceptvoorstel de monitor een signaleringsinstrument te laten zijn, strookt niet met onze voorkeur voor gebruik van het instrument.

Mede gezien het resultaat van de bespreking op 1 juni jl. met leden van de cie. O&S, geven we u in voorliggend preadvies enkele aanbevelingen om de bruikbaarheid van de monitor als signaleringsinstrument te vergroten en zo een krachtiger instrument te laten zijn.

De verzamelde data in de monitor geven geen echt signaal af, dat wil zeggen ze zijn zo zonder context moeilijk als signaal te interpreteren. Voorwaarde voor duiding van deze gegevens is meer openheid van zaken door het ontsluiten van de achterliggende informatie over doelen en resultaat van beleid en uitvoering. Door te reflecteren op de mogelijk oorzaken van afwijkingen van beleid en doelen, kan duidelijk worden of die afwijkingen een signaal zijn voor gewenste verandering in beleid of uitvoering, dan wel andere redenen hebben. Hieronder illustreren we dat aan de hand van een paar voorbeelden:

Paragraaf 3.1.2 Huishoudens met zorg en ondersteuning per domein

Het is lastig om uit de cijfers en de beknopte toelichting een signaal op te kunnen maken. Enerzijds is er een kleiner beroep op de Wmo dan bij vergelijkbare gemeenten en landelijk, anderzijds is er een toename in het absolute aantal. De lezer weet zo niet of hij zich nu zorgen moet maken of niet.

Het zou helpen wanneer er meer achtergrondinformatie bij deze cijfers gegeven wordt. We adviseren een uitgebreidere toelichting bij de data. We adviseren deze gegevens te koppelen aan de programmabegrotingen en consequent de betreffende delen uit de programmacyclus met de cijfers, tegen het beleid en de cijfers van vorig jaar af te zetten en dit in de monitor op te nemen. Zodat de lezer de data in het perspectief van de beleidsdoelstellingen en indicatoren kan lezen en daaruit een tendens of signaal kan opmaken.

 

Paragraaf 3.4.2.2 Trajecten die helpen mee te doen

Dit onderwerp is een toevoeging op de indicatorenlijst van de VNG. Ook bij deze paragraaf is een toelichting bij de data helpend om hieruit een signaal te kunnen opmaken. Bijvoorbeeld: vermelden wat het X-aantal beoogde trajecten was met het beleid en hoe het komt (bijv. maatregelen COVID-19) dat er Y-resultaat is.

 

Ten slotte

In paragraaf 1.3 wordt een toelichting gegeven op de onderzoeksagenda en de stand van zaken. Het valt ons op dat ondanks de prioriteit van de onderwerpen, evenals vorig jaar nog weinig van de onderzoeken gerealiseerd is. We vinden de onderwerpen belangrijk genoeg om daar meer inzicht in te krijgen om het beleid voor inwoners effectiever te laten zijn.

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

18 augustus 2021

Preadvies concept Monitor Sociaal Domein Leiden 2021

Reactie B&W op preadvies MSD 2021 Adviesraad SD