Skip to content

Gevraagd advies energietoeslag

Betreft:      Gevraagd advies inzake uitvoeringplan uitkering energietoeslag aan mensen met een minimuminkomen

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 25 maart 2022

 

In verband met de onvoorziene sterke stijging van de energieprijzen is eind 2021 landelijk besloten mensen met een minimuminkomen een compensatie te geven van €200,-. Sinds 24 februari 2022 is echter de situatie rond gasleveranties (nog) onzekerder geworden. Hierop heeft de landelijke overheid besloten de energietoeslag te verhogen naar €800,-

De Adviesraad heeft naar aanleiding van de brief en oproep van minister Schouten aan gemeenten d.d. 15 maart 2022 om de energietoeslag vanaf die datum uit te keren, de betreffende ambtenaar bij de gemeente Leiden gevraagd naar de lokale stand van zaken t.a.v. uitkering.

We zijn verheugd te vernemen dat het college vaart heeft gemaakt met de plannen om de energietoeslag op korte termijn (5 april 2022) uit te kunnen gaan keren. Vanuit onze rol als Adviesraad geven we het college adviezen ten aanzien van het conceptuitvoeringsplan dat we ontvingen op 24 maart jl.

 

Adviezen:

 1. Ten aanzien van het ‘simpele’ formulier dat via de website van de gemeente Leiden ingevuld kan worden om de toeslag aan te vragen, adviseren we een ervaringsdeskundige naar dit formulier te laten kijken en te laten testen voordat het live gaat.

 

 1. Ten aanzien van de communicatie over het aanvragen van de toeslag wordt aangegeven hieraan bekendheid te geven via de website, het gemeentenieuws en via de gebruikelijke kanalen.
  1. We adviseren concreet aan te geven wat met de gebruikelijke kanalen wordt bedoeld.
  2. We adviseren op de homepage van de gemeente Leiden aandacht voor (het aanvragen van) de toeslag. Nu is pas na zoeken te vinden waar de informatie op de gemeentewebsite staat en wanneer men iets kan verwachten. Namelijk via de homepage naar het tabblad inwoners en ondernemers> uitkeringen en inkomen> hulp bij een laag inkomen.
  3. We adviseren in de toelichting bij het formulier duidelijk uiteen te zetten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de toeslag aan te kunnen vragen.
  4. We adviseren een duidelijke en rechtvaardige referte periode voor het bepalen wanneer het bruto inkomen onder de bovengrens ligt voor toekenning van de toeslag. Dus als bepaald wordt dat de burgers met een bijstandsuitkering in maart de toeslag krijgen dan moet die maand ook gelden voor aanvragers.
  5. We adviseren de organisaties en instanties die dagelijks met mensen met een laag inkomen te maken hebben, mee te nemen in het communicatieplan. We denken aan Diaconaal Centrum De Bakkerij, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld, Humanitas, sociaal wijkteams, jeugdteams Leidse regio etc.
  6. We adviseren in het toeslagaanvraagsysteem een signaalfunctie, bijsluiter o.i.d. in te bouwen. Zodra een inwoner een aanvraag indient en deze nog onbekend is in het uitkeringsbestand van de gemeente Leiden, attendeert het systeem deze nieuwe ‘klant’ op de bestaande regelingen voor minima van de gemeente Leiden.

 

 1. We zijn positief over het voornemen bijzondere bijstand toe te kennen aan inwoners die ondanks de toeslag nog onvoldoende gecompenseerd zijn in hun energierekening en daardoor nog steeds financiële problemen hebben. We adviseren ruimhartig gebruik te maken van de mogelijkheid[1] om, naast de energietoeslag, ook mensen via de bijzondere bijstand extra financiële ondersteuning te bieden. Daarnaast adviseren we nadrukkelijk (vrijwillige) hulpverleners die dagelijks met deze inwoners te maken hebben van deze mogelijkheid op de hoogte te stellen.

 

 1. We adviseren bij uitvoering van deze regeling ook aandacht voor:
  1. Mensen in de schuldhulpverlening en/of die onder bewind staan. Zorg dat de toeslag bij hen terecht komt en niet bij de schuldeiser.
  2. Normaliter kunnen zij geen beroep doen op minimaregelingen van de gemeente Leiden. In deze situatie zijn studenten echter ook de dupe van de stijgende energieprijzen. We adviseren mogelijkheden te onderzoeken studenten te compenseren in hun energiekosten.
  3. Mensen die na de referteperiode, door bijvoorbeeld werkeloosheid of ziekte onder de toeslagbovengrens komen. Overweeg deze groep een (partiële) bijzondere bijslag toe te kennen.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

25 maart 2022

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/21/beantwoording-kamervragen-over-de-compensatie-van-de-hoge-energierekening-voor-lagere-inkomens

Hieronder de link naar het advies om te downloaden:

Gevraagd advies energietoeslag