Skip to content

Gevraagd advies programmaplan Maatschappelijke Zorg Leidse regio 2023-2029

Betreft: Programmaplan Maatschappelijke zorg Leidse regio 2023-2029

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 21 juni 2024.

 

Op 8 mei 2024 ontving de Adviesraad het programmaplan voor advies. Op 22 mei 2024 heeft de Adviesraad deelgenomen aan een digitale informatiebijeenkomst voor adviesraden in de Leidse regio waar een toelichting gegeven werd op het plan.

De gemeenten in de Leidse regio hebben besloten de doordecentralisatie gezamenlijk aan te pakken door deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst en de uitvoering te beleggen bij een regionaal programmateam.

Het programmaplan wordt uitgewerkt langs drie actielijnen: preventie, wonen is de basis en passende ondersteuning. De acties beschreven in het plan zijn veelal meerjarig.

We zijn positief over de ambitieuze doelstelling van en de acties in het plan. Ons advies richt zich daarom op het benoemen van enkele kanttekeningen respectievelijk de eventuele risico’s bij de uitwerking van het plan.

  1. Subdoel: Een stabiel thuis. Op blz. 17 staat dat onderzocht gaat worden of het mogelijk is vaste lasten in te houden op een bijstandsuitkering voor inwoners die dreigen hun huis te verliezen. De Adviesraad vraagt zich af of in dit onderzoek ook rekening wordt gehouden met het benodigde leefgeld voor inwoners die onder deze regeling vallen. Verder is de Adviesraad benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en wil graag hierover t.z.t. geïnformeerd worden.
  2. Subdoel: Voldoende en voorspelbaar inkomen. Op blz. 15 staat dat de pilot basisinkomen voor jongeren in 2024 in de gemeente Leiden start. Een van de initiatieven binnen deze pilot is het plan waarbij een uitkering op 1 eurocent blijft staan wanneer een jongere werk vindt. Bij verlies van dit werk kan de uitkering direct hervat worden en loopt de jongere geen inkomsten mis als gevolg van het opnieuw moeten doorlopen van een uitkeringsaanvraag. Het is de Adviesraad niet duidelijk of de jongere gedurende de handhavingsperiode van de uitkering ontslagen wordt van de bij de uitkering behorende plichten en of dit wettelijk mogelijk is. Ons advies is eerst goed uit te zoeken wat hierbij de consequenties voor de jongeren zijn.
  3. Subdoel: Verbreden doelgroep dak- en thuisloze inwoners. Op blz. 25 staat dat onderzoek gaat plaatsvinden naar de verplichtingen en mogelijkheden voor tijdelijke opvang van dak- en thuisloze inwoners en EU-arbeidsmigranten. Ten aanzien van de laatste doelgroep adviseren we hierbij rekening te houden met de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Deze aanbevelingen vormen namelijk onderdeel van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, nl. dat werkgevers van arbeidsmigranten afspraken maken met gemeenten en dat medeoverheden meer ruimte laten voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.

Tot slot

De Adviesraad wil graag geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van het plan.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

21 juni 2024

Gevraagd advies programmaplan MZ 2023-2029