Skip to content

SCP formuleert uitdagingen in het sociaal domein

29/03/2022

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bracht onlangs een handzaam rapport uit over de uitdagingen in het sociaal domein. Welke dilemma’s zijn er, welke opgaven liggen er, en met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden bij het verlenen van ondersteuning aan de (meest) kwetsbare inwoners?

Het rapport, ‘Uitdagingen in het sociaal domein: nieuwe gemeentebesturen aan zet’, is relevant voor de nieuw te vormen gemeentebesturen die zich de komende 4 jaar met het sociaal domein bezig houden.

Achtergrond

Het SCP signaleerde de afgelopen jaren 5 grote maatschappelijke opgaven waar Nederlanders en de overheid de komende tijd voor staan:

  • het vormgeven van samenleven in verscheidenheid
  • het zorgen voor zinvol meedoen
  • het verlenen van ondersteuning aan mensen in de (meest) kwetsbare positie
  • het zorgen voor vertrouwen in elkaar en in de overheid
  • het vormgeven van een evenwichtige maatschappelijke verdeling van verduurzaming

Deze opgaven liggen niet alleen op het terrein van de rijksoverheid, maar zeker ook op dat van lokale overheden. Met name de eerste 4 opgaven hebben een directe link met het sociale domein. Ze zijn nauw verbonden met de opgaven van gemeenten vanuit de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. Er is daarnaast aanpalende wetgeving van kracht waar gemeenten niet zelf de regie op voeren zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Woningwet of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Doel

Het SCP beoogt met het rapport handvatten te bieden voor gemeenten om hun visie op het sociaal domein de komende jaren verder te ontwikkelen en bij te dragen aan een goed werkend stelsel dat uitgaat van de burgers en rekening houdt met de uitvoerbaarheid van beleid.

Meer informatie

Bericht delen