Skip to content

Trendanalyse Digitalisering en het welzijn van jonge mensen

09/02/2024

Digitalisering heeft steeds meer impact op het welzijn van kinderen en jongeren, maar er is nog meer onderzoek nodig om dat te duiden. Jonge mensen besteden de afgelopen jaren steeds meer tijd online, maar wetenschappers kunnen nog niet een eenduidig beeld schetsen of deze ontwikkeling wenselijk is of niet. Hoewel zij zowel positieve als negatieve effecten zien, is het wel duidelijk dat de negatieve effecten in ieder geval voorkomen onder jonge mensen die in toch al kwetsbare groepen vallen. Hiermee vergroot de online leefwereld de ongelijkheid tussen groepen jonge mensen.

De rol van grote technologiebedrijven op dit gebied is erg belangrijk. Doordat veruit het grootste deel van de online leefwereld door commerciële partijen is ontwikkeld, ligt er een grote verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven om de negatieve effecten van de online leefwereld op jongeren te verminderen en digitale kinderrechten te beschermen. Op internationaal en Europees niveau is er dan ook vooral veel aandacht van beleidsmakers voor het reguleren van grote technologiebedrijven.

Op nationaal en lokaal niveau is het vooral belangrijk om de effecten van de online leefwereld op jonge mensen op te nemen in integraal preventief jeugdbeleid. Er liggen kansen voor overheden om zich samen in te zetten voor digitale vaardigheden en mediawijsheid. Niet alleen het onderwijs moet hier een rol in spelen, maar ook ouders, jongerenwerkers en bijvoorbeeld sportverenigingen. Gemeenten zijn bij uitstek in staat om een faciliterende en verbindende rol op zich te nemen om de verschillende partners in het netwerk bij elkaar te brengen om zo integraal beleid te maken.

Lees hier het artikel

Bericht delen