Skip to content

Verslag kick-off bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Leiden

19/03/2019

Verslag van de kick-off bijeenkomst d.d. 19 maart 2019

Locatie: Stadhuis Leiden, Burgerzaal

Aanwezig: Adviesraad Sociaal Domein Leiden – Thea Dickhoff (voorzitter), Caroline Angenent, Yvet Bommeljé, Sylvia Hageman, Johan Hogendoorn, Elly Mulder, Liesbeth Vermeij en Yasemin Tel (beleidsmedewerker)
Genodigden: Zie de deelnemerslijst bij dit verslag

1. Welkom en opening
De voorzitter opent om 16.30 uur de bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom op de
kick-off van de Adviesraad Sociaal Domein. De officiële start van de Adviesraad Sociaal Domein leek de Adviesraad ook een goed moment voor een achterbanbijeenkomst. Het is fijn te zien, dat de achterban met velen gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging.

2. Toelichting op het programma en werkzaamheden van de Adviesraad
Voor deze bijeenkomst is het volgende programma samengesteld: een korte uiteenzetting van de taken en functie; de werkwijze en de speerpunten en voornemens van de Adviesraad; een interactief deel rondom het item communicatie, waarna de bijeenkomst met een formele openingshandeling wordt afgesloten door wethouder Damen.

De voorzitter start met een introductie van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein, waarbij zij tevens aangeeft welke doelgroep de leden in de Adviesraad vertegenwoordigen. Met de start van de Adviesraad Sociaal Domein is een wijziging aangebracht in de benoemingsprocedure; de voordracht van leden vanuit de achterbanorganisaties is losgelaten. De Adviesraad wordt thans samengesteld uit ervaringsdeskundigen, waarbij het uitgangspunt is alle doelgroepen vertegenwoordigd te hebben.

De Adviesraad is ingesteld door het College B&W van de gemeente Leiden en heeft tot taak het
college te adviseren op de beleidsterreinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dit kan aan de hand van een gevraagd advies, maar ook door middel van een ongevraagd advies. De Adviesraad kijkt daarbij vanuit cliënt- en burgerperspectief en brengt op een onafhankelijke wijze de belangen van mensen in een kwetsbare positie onder de aandacht. Deze onafhankelijkheid uit zich door adviezen die gericht zijn op het algemeen belang. De Adviesraad zal zich nooit opstellen als belangenbehartiger; deze taak ligt bij de doelgroeporganisaties.

Hoe werkt de advisering in de praktijk?
De Adviesraad probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij beleidsvoornemens. Hiertoe onderhoudt de Adviesraad een nauw contact met de gemeentelijke organisatie. De doelgroeporganisaties kunnen hier ook aan bijdragen, door de Adviesraad op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de eigen doelgroep. In het kader van een goede besluitvorming zal de Adviesraad waar nodig/mogelijk informatie en signalen ophalen bij de doelgroeporganisaties. Ook hierbij is het uitgangspunt deze informatie op een abstract niveau te verwerken in de adviezen en niet op het niveau van belangenbehartiger.

Voornemens en speerpunten
Naast de adviestrajecten heeft de Adviesraad ook voor zichzelf een aantal voornemens en speerpunten bepaald. Zo heeft de Adviesraad het voornemen zich meer proactief op te stellen. Dit zal zich onder meer uiten in het optimaliseren van de communicatie met de achterbanorganisaties en de doelgroepen en het delen en ophalen van kennis bij de achterbanorganisaties. Qua speerpunten zal de Adviesraad dit jaar met name de focus leggen op de onafhankelijke cliëntondersteuning, de mantelzorgondersteuning, het borgen en benutten van (cliënt)ervaringen in het beleidsproces en aandacht voor het item eenzaamheid.

Rianne Peeters (Platform Gehandicapten Leiden) merkt op dat een deel van de bezuinigingen binnen Leiden een gevolg zijn van rijksbeleid. Pakt de Adviesraad ook signalen op die betrekking hebben op rijksbezuinigingen? De Adviesraad pakt dergelijke signalen op, voor zover deze binnen het kader c.q. de mogelijkheden van de Adviesraad liggen als adviesorgaan van het college. De Adviesraad zal daarbij nooit het contact met de gemeenteraad of de politieke partijen zoeken. Zoals al eerder aangegeven, is het aan de doelgroeporganisaties zelf om op een dergelijke wijze de belangen van de doelgroep te behartigen.

De voorzitter geeft hierop het woord aan Elly Mulder voor het onderdeel communicatie.

3. Interactief gedeelte
Zoals al aangegeven, heeft de Adviesraad zich tot doel gesteld meer invulling te geven aan de communicatie met de achterban, in de zin van een brede(re) dialoog aan te gaan met de achterban en bij te dragen aan de vertaalslag tussen beleid en uitvoeringspraktijk. De Adviesraad hoopt ten behoeve van de uitwerking van dit speerpunt ook op inbreng/suggesties vanuit de aanwezigen. De Adviesraad ziet zich als schakel tussen gemeentelijk beleid en wat er onder de doelgroepen speelt. Dit betekent dat voor de Adviesraad zowel het College B&W als de doelgroeporganisaties belangrijke communicatiepartners zijn.
Het idee is de volgende communicatiemiddelen toe te passen: website, nieuwsbrief en themabijeenkomsten. Vragen die daarbij spelen: voldoet de informatie op de website aan de behoefte van de achterban; welke vorm moet de nieuwsbrief hebben (papier/digitaal) en met welke frequentie moet deze verspreid worden; is er behoefte aan themabijeenkomsten en/of netwerkbijeenkomsten al dan niet afgestemd op een doelgroep? De aanwezigen geven de Adviesraad de volgende suggesties mee.

Website

  • Gepubliceerde adviezen aanvullen met een nadere toelichting, overwegingen e.d.
  • Marieke Josten van Cardea/Exposeyour: website aantrekkelijker maken voor jongeren; minder abstract. Jongeren zien niet terug op de website wat er op het terrein van Jeugd speelt c.q. welke beslissingen er genomen zijn/worden.
  • Marieke van der Plaat van Resto van Harte geeft enkele suggesties over het bereiken van de diverse doelgroepen.
    De voorzitter reageert hierop: dit is een onderwerp waar we steeds aandacht voor vragen bij het college c.q. de gemeente omdat deze taak tot de gemeente behoort.
  • Yvonne Geers van Leiden Helpt en St. Lezen en Schrijven heeft het over het toegankelijk maken van websites voor bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met schrijven door het gebruik van symbolen. De voorzitter geeft aan dat we de gemeente regelmatig aanspreken op het toegankelijk zijn van de gemeentelijke website. Voor wat betreft de website van de Adviesraad, zijn we daar zelf alert op.
  • Gioia Conte vraagt of de agenda van de Adviesraad openbaar is? Dit is niet het geval; doelgroeporganisaties kunnen wel bespreekpunten/onderwerpen voorleggen.
  • Ludwien Wassink van Bureau Eva: Heeft de Adviesraad inzicht in aantallen bezoekers, frequentie e.d. van de websitebezoekers? Dit is nog niet het geval, maar zeker een wens van de Adviesraad.
  • Marieke van der Plaat van Resto van Harte: Wil de Adviesraad ook zijn imago verbeteren? Dit is niet het doel. Het doel is de informatievoorziening van en naar doelgroeporganisaties te verbeteren.
  • Yvonne Geers van Leiden Helpt: Per doelgroep een eigen tabblad creëren ofwel informatie groeperen en daar wellicht ook casuïstiek aan toevoegen.

Nieuwsbrief
Het idee van een nieuwsbrief wordt goed ontvangen. Daarbij is het belangrijk deze vrij simpel te houden en niet al te uitgebreid informatie op te nemen. Gedacht wordt aan zaken als het uitwisselen van signalen over lopende items/tendensen; welke adviesaanvragen er liggen; welke beleidsvoornemens er bij de gemeente in ontwikkeling zijn e.d.
De aanwezigen kunnen zich in de voorgestelde opzet van de nieuwsbrief vinden. Het verzoek is wel in begrijpelijke taal te schrijven (niet te ambtelijk).

Themabijeenkomsten
Het idee is 1 à 2 themabijeenkomsten per jaar te organiseren. Uit de reacties van de aanwezigen leidt de Adviesraad af, dat daar zeker interesse voor is. Gezien de lage frequentie lijkt een invulling aan de hand van actuele beleidsmatige thema’s lastig. Het agenderen van een algemeen thema ligt meer voor de hand. Te denken valt hierbij aan thema’s als scharnierpunten binnen de hulpverlening of komend beleid/wetgeving. De aanwezigen geven aan met name ook behoefte te hebben aan onderling contact; een face to face uitwisselen van kennis, ervaring en van vragen als waar lopen jullie tegenaan e.d.
De Adviesraad neemt de reacties mee in de verdere uitwerking.

Hans Reijnders van de Voedselbank maakt van de gelegenheid gebruik om zijn waardering te uiten voor het feit dat de Adviesraad tijd en moeite neemt voor werkbezoeken. De Voedselbank heeft het persoonlijke contact zeer op prijs gesteld; dergelijke werkbezoeken biedt de organisaties ook de mogelijkheid de Adviesraad een goed inzicht te geven in hun werk. De Adviesraad onderschrijft dit laatste.

4. Openingshandeling door wethouder Damen
Mevrouw Damen is verheugd dat zij deze middag de formele installatie van de Adviesraad Sociaal Domein op zich mag nemen. Het College B&W heeft grote waardering voor de inzet en de adviezen van de Adviesraad, zeker nu deze zich verbreedt tot het sociaal domein. Ontschotten vormt één van de speerpunten van het college; een Adviesraad Sociaal Domein past volledig binnen deze ontwikkeling. Spreekster hoopt dat de Adviesraad zich onverminderd blijft inzetten voor het mede ontwikkelen van het gemeentelijk beleid. Mevrouw Damen wenst de Adviesraad daarbij veel succes en gaat vervolgens, met het onthullen van het nieuwe logo, over tot de openingshandeling.

5. Afsluiting
De voorzitter dankt hierop de wethouder en de aanwezigen voor hun komst en inbreng. De aanwezigen kunnen een verslag van deze bijeenkomst tegemoet zien. De voorzitter sluit de bijeenkomst om 18.00 uur.

Bericht delen