Skip to content

Gevraagd advies conceptrapportage RKC ‘Jeugdhulp zonder verwijzing’

Betreft:         Gevraagd advies conceptrapportage Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp inzake Jeugdhulp zonder verwijzing d.d. 19 november 2021

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 7 december 2021

 

Op 19 november ontvingen we de conceptrapportage ‘Jeugdhulp zonder verwijzer’ en bijbehorende conceptbrief van de Rekenkamer ter advisering.

We onderschrijven de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer in de brief.

Wel geven we een aantal aanvullende aanbevelingen bij de voorliggende stukken:

  1. De nieuwe koers die met de Jeugdteams Leidse regio per 1 juli 2021 is ingeslagen biedt kansen om meer en beter inzicht te krijgen in het jeugdhulpgebruik. Helaas valt nu uit de cijfers nog weinig af te leiden. We adviseren de verschillende soorten problemen en hulp die geboden wordt door de Jeugdteams vanaf het eerste contact eenduidig te registreren ook bij incidenteel contact, zodat trends en ontwikkelingen beter in beeld komen.

 

  1. We onderschrijven van harte de aanbeveling van de Rekenkamer om een visie en sturingsfilosofie te ontwikkelen. We adviseren hierbij naast het beter in beeld krijgen van de cijfers met betrekking tot problemen en geboden hulp, de zgn. kwantitatieve analyse en monitoring, de kwalitatieve monitoring vanuit cliëntperspectief niet te vergeten: wat zijn de ervaringen van de jeugdige (en zijn ouders) ten aanzien van de geboden hulp en is de jeugdige hiermee geholpen? Want zoals in de rapportage staat, kan met de huidige manier van werken niet vastgesteld worden of jeugdigen de benodigde hulp krijgen.

 

  1. Ten aanzien van de druk die scholen leggen op het gebruik van jeugdhulp, zoals in de rapportage wordt genoemd: Jammer dat voor dit onderzoek niet met het onderwijs i.c. het samenwerkingsverband is gesproken om te onderzoeken waar het grotere beroep op jeugdhulp door de scholen vandaan komt. Daarbij staat voor ons altijd het belang van het kind voorop. Het jeugdhulpbudget dient het kind te volgen en niet andersom. Wij adviseren het onderwijs te betrekken bij het in kaart brengen van het beroep op jeugdhulp en als gemeente afspraken te maken over verdeling van de benodigde budgetten.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

7 december 2021

U kunt het advies hier downloaden