Skip to content

Gevraagd advies concep Leidse visie gelijke kansen 2023

 Betreft: Gevraagd advies inzake concept Leidse visie gelijke kansen 2023, versie 27 juni 2023.

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden op 1 september 2023.

 

Op 6 juli jl. ontving de Adviesraad de concept Leidse visie gelijke kansen. Hieronder vindt u puntsgewijs onze reactie op de voorgelegde notitie.

De Adviesraad vindt het positief dat er aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor inwoners van Leiden. In het bijzonder voor kinderen en jongeren die op achterstand staan. Wij zien deze visie als uitgangspunt om aan dit onderwerp extra aandacht te besteden bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. In eerste instantie het onderwijsbeleid, het beleid voor jongeren tot 27 jaar en het armoedebeleid.

 

  1. Omdat de visie heel algemeen is opgesteld, kijken we uit naar de uitwerking in het aangekondigde plan van aanpak.
  2. Ta.v. het uit te werken plan van aanpak:
    1. U wilt daarvoor de beleidsontwikkelingen genoemd op blz. 10 met elkaar verbinden en kansrijke interventies uitvoeren. Omdat er zoveel terreinen met elkaar verbonden worden, kan de burger (in een kwetsbare positie) gemakkelijk het overzicht kwijtraken. Wij adviseren u daarom bij het plan van aanpak aandacht te hebben voor duidelijkheid en vindbaarheid van de interventies en dubbelingen te voorkomen. Reeds nu waren wij in verwarring gebracht door de nota armoedebeleid die los lijkt te staan of staat van deze visienota.
    2. U geeft op blz. 10 aan dat de interventies uit het plan van aanpak na twee jaar geëvalueerd worden. Hoe verhoudt zich dat tot de genoemde looptijd van drie jaar die vervolgens wordt genoemd? En hoe zit dat precies met de aansluiting van andere beleidsterreinen.
    3. De visie is als document voor ons moeilijk te doorgronden. Als voorbeeld noemen we de passage op blz. 13: ‘Kansen ongelijkheid heeft niet een duidelijke oorzaak…..Hierbij is het uitgangspunt dat we geen oplossingen proberen te vinden voor problemen die geen oplossingen hebben, maar waarvoor extra inspanningen de kans op het vinden van betere antwoorden kan vergroten.’ We adviseren gebruik te maken van duidelijk taalgebruik, zoals de gemeente Leiden met ondertekening van de ‘Duidelijke taal deal’ in februari 2022 heeft toegezegd.
    4. Paragraaf 5.3 Verbinden, blz. 12: ‘We werken vanuit netwerken…onder andere via het organiseren van bijeenkomsten om samen te werken en elkaar te inspireren.’ Wij waren in de veronderstelling dat reeds een dergelijke netwerkorganisatie door de gemeente gefaciliteerd werd en al ‘diverse bijeenkomsten’ worden georganiseerd. We vragen ons af wat het concrete doel van deze organisatie is. We adviseren in het plan van aanpak concrete doelen t.a.v. deze netwerkorganisatie te formuleren.

Tot slot

Om de reikwijdte van het beleid van de gemeente Leiden te verduidelijken, adviseren we in het plan van aanpak helder uiteen te zetten: wat ligt landelijk vast, waar heeft de gemeente geen invloed op en wat is de speelruimte van de gemeente en hoe wordt deze benut.

Wij ontvangen graag een tijdpad voor het opstellen van het plan van aanpak en zijn natuurlijk bereid daarin mee te denken.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

1 september 2023

Hier kunt u het advies downloaden

De collegereactie ontving de Adviesraad op 24 oktober 2023. U kunt deze hier lezen.