skip to Main Content

Publicaties 2020

  • Preadvies conceptbeleidsregels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie
    Naar aanleiding van de actualisatie van de beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang is de  Adviesraad vroegtijdig om advies gevraagd. De Adviesraad is positief over de in het voorstel gemaakte keuze. Zo kan beter gestuurd worden op wie gebruik maakt van de opvang en wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat mensen werken aan uitstroom. Dit wordt bewerkstelligd door gezamenlijk met de cliënt een plan van aanpak op te stellen. De Adviesraad heeft een aantal opmerkingen en aanbevelingen bij de artikelen  ten aanzien van de begeleiding bij het maken van een plan van aanpak, de beslistermijn, de klachtenregeling en bezwaarmogelijkheden. Ook doet de Adviesraad een aantal voorstellen ten aanzien van de aanvraagprocedure, deze dient in heldere en begrijpelijke taal te worden opgesteld.
  • Reactie op preadvies concept beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicate
    Het college verwerkt de artikelsgewijze aanbevelingen in de tekst en de opmerkingen over het aanvraagformulier worden zoveel mogelijk meegenomen bij de aanpassing daarvan.