skip to Main Content

Sociaal Domein breed

Gerelateerde publicaties
Gevraagd advies rapportage sociale en maatschappelijke gevolgen coronacrisis
Gevraagd advies ontwikkelvisie Leiden Noord
Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1
Gevraagd advies programma Leiden inclusief 2021-2023
Verslag online bijeenkomst brede achterban 20 april 2021, thema onafhankelijke cliëntondersteuning
Gerelateerde nieuwsberichten
Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Bijeenkomst over Lokale Inclusie Agenda
‘Laat alle gemeenten meedoen aan proef stemhulp’
Prikbus goed voor 4.000 extra vaccinaties in Hollands Midden
Leidse breedtesportcoördinator verheugt zich op nieuwe seizoen: ‘Er kan steeds meer’
Doe mee met de actie #PakJeToeslag
Leiden en Leiderdorp binden strijd aan met laaggeletterdheid
Stemmen voor meest toegankelijke gemeente
Monitor sociaal domein nuttig beleidsinstrument voor gemeenten
Servicepunt 71 opgeheven: buurgemeenten gaan diensten inkopen bij Leiden
Serie keuzes in de laatste levensjaren op RTV Sleutelstad
Vijf jaar VN-verdrag Handicap: werk aan de winkel
De maatschappelijke waarde van mantelzorg
Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten zijn hardnekkig
Woningnood voor mensen met een beperking: woningaanpassing vaak onmogelijk en groot tekort toegankelijke woningen
Onbedoeld minder uitkering Wajongers wordt hersteld
Bijna 18! En dan?
Handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp
Jongeren krijgen hulp bij digitale overheidszaken
Grote ambitie Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren krijgt vorm in tastbare resultaten
Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein
Week tegen de eenzaamheid 30 september – 7 oktober
Internetconsultatie: tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen
Europa tekent voor einde aan dakloosheid
Overheidsapps vaak onbruikbaar voor mensen met beperking: ‘Er moet een omslag komen’
Hogeschool Leiden ondertekent VN-verdrag Handicap
Vernieuwde app voor jongeren die meerderjarig worden
Meer gemeenten werken aan inclusie met VN-verdrag Handicap
‘Presenteren met de Stad’, hoe studenten en bewoners van elkaar leren
Clientondersteuner ontlast mensen met complexe zorgvragen, maar is vaak nog onbekend
Hulpmiddelen Wlz en zorg aan mensen met een psychische stoornis uitgelegd
Podcastserie De Ladder over de mensen van de BOP: ‘Waar word jij gelukkig van?’
De menselijke maat
Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking
Lancering themapublicaties onafhankelijke cliëntondersteuning
Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen
Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start
Hospice Issoria en VPTZ Leiden samen verder voor de mens in de laatste levensfase
Verkenning eenzaamheid onder jongeren: meer aandacht voor sociale en mentale gezondheid
Corona spreekuur moet mensen met taalachterstand gaan helpen
Essay Inclusie en diversiteit. Wat, waarom en hoe?
Leiden krijgt extra openbaar mindervalidentoilet
Digitale informatiebijeenkomst over zorgwetten m.b.t zorg en ondersteuning van kinderen voor ouders, naasten en andere geïnteresseerden
Kabinet: voedselaanbod voor de voedselbanken op peil houden
LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink
Doe mee aan een onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond naar toegankelijk wonen!
Verslag online bijeenkomst brede achterban Adviesraad, thema onafhankelijke cliëntondersteuning
20 april 2021: Bijeenkomst achterban over de onafhankelijke cliëntondersteuning
BCMB-checklist biedt bouwsteen en inspiratie voor gemeenten
Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021: de resultaten
Manifest: maak het sociaal domein sterker en menselijker
Meldpunt Onbeperkt Stemmen
Geldtekort dwingt gemeenten tot hardere keuzes
Stemmen met een visuele beperking
Stemmen en stemgeheim zijn een mensenrecht, ook voor mensen met een beperking
SCP: coronacrisis heeft grote impact op jongvolwassenen
21 nieuwe koplopergemeenten gestart met versterken cliëntondersteuning
Kamercommissie: de menselijke maat moet terug in de uitvoering
Proef ‘Stemmen met een beperking’: rapport met aanbevelingen
Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd
Kijk terug: ‘Sociale ondersteuning kwetsbare groepen’
Eerste Leidse kenniswinkel gestart
Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
Positie van mensen met een visuele beperking
Doe mee aan #2MiljoenStemmen: laat politici weten wat belangrijk is
Beweging in kwetsbaarheid: 6 inclusieve ontmoetingen
GEMEENTEGRENS WORDT GESLOTEN VOOR ONGEWENSTE ZORGVRAGERS
De straatpastor: geen hulpverlener maar troostverlener
Volle inzet op campagne ‘Aandacht voor elkaar’
Na 30 jaar valt het doek voor mantelzorg-expertisecentrum Eva
Dagbesteding in coronatijd
Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen
Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet
Internationale Mensenrechtendag: voorkom uitsluiting en discriminatie van mensen met een beperking
Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking
Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers
Tweede Kamer vergadert over verbeteren digitale toegankelijkheid
Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd
Nederlanders redden zich tijdens coronacrisis, maar hebben wel meer zorgen
Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap in 2020? Meedenken over wetten en beleid
Special Interviewreeks Lokale Inclusie Agenda Leiden- deel 3
Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid
Subsidie voor onderzoek dementie op jonge leeftijd
Campagne ministerie van VWS: ouderen van grote waarde voor samenleving
Breng de menselijke maat in het werk van uitvoeringsorganisaties door uit te gaan van mensenrechten
Inspirerende voorbeelden en tips in ‘Gemeenten en GGZ’
Kwart cliënten ervoer negatieve gevolgen coronacrisis
Podcastserie Leven en werken met het coronavirus
Kabinet: extra steun voor de voedselbanken vanwege de coronacrisis
SCP: Hulp aan kwetsbare jongeren nog niet op orde
Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde
Buurthuizen en wijkcentra blijven open, maar onder voorwaarden
Interview met Rik Wouters, Oogvereniging Leiden-Leiden stad voor iedereen
Online arbeidsmarkt event 3 t-m 6 november: Aan de slag, juíst nu!
Sportakkoord Leiden-Nieuwsflits
‘Geldproblemen bij minima door computerproblemen CAK’
Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk
Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen goed geslaagd
‘Het kan wél’: boek over complexe zorgvragen
Beantwoording Kamervragen over bericht dat toegang tot zorg nog steeds niet op orde is
Kamerbrief over vervolgaanpak wachttijden ggz
Staatsecretaris Blokhuis lanceert nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag: 0800-1205
Alternatieve locaties voor opvang daklozen in coronawinter
Surfen zonder zicht: principes toegankelijke website
Ministers en burgemeesters pakken samen de sociale gevolgen van het coronavirus aan
Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders
Integrale zorg voor thuiswonende ouderen lukt ondanks goede wil nog niet altijd
6 oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
Gezondheidsverschillen voorbij
Week van de toegankelijkheid: digitale toegankelijkheid op 5 oktober 2020
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
Met een visuele of auditieve beperking werkt het anders
Wet Zorg en Dwang: Spanning en zorgen bij mantelzorgers over toepassen van onvrijwillige zorg bij naaste met dementie
Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars
Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg
Leiden: Monitor Sociaal Domein 2020
Divosa: aantal zorgen over wetsvoorstel Breed offensief
Miljoenennota: Divosa blij met extra geld, maar structurele investering nodig
Kabinet: investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg
Georganiseerde sport krijgt mensen in beweging, dit vraagt om lokale samenwerking
Minister betreurt opzeggen bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid door VNG
SWOM helpt 1000 studenten met een arbeidsbeperking aan stageplek
Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis
Aanpak kwetsbare ouderen in de wijk
Handreikingen voor goede prestatieafspraken wonen en zorg
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
Meld je aan: Landelijk Congres Cliëntondersteuning: leren en innoveren
MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning
Woonbond: Prinsjesdag en de huursector
Save the date: 5 oktober CIB-prijs, rede en leernetwerken
Reserveer je ticket voor het openingsfestival van de Week van de Toegankelijkheid
De coronamarathon zonder sociaal bestek
‘GEMEENTEN BEPALEN ZELF TARIEVEN NIET-DIGITALE AANVRAGEN
Raad van Ouderen uit zorgen over snelheid technologische ontwikkelingen
Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel
Alles over Inclusie, toegankelijkheid en VN-verdrag Handicap
Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten
Werkplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
ANBO en Actiz presenteren Toolkit woonopgave senioren
Overzicht dakloosheid in Europa
Nieuwe website over aanpak multiproblematiek
Nog veel werk te doen voor toegankelijkheidseisen
Nieuwe cijfers monitor sociaal domein
Actieplan Toegankelijk Stemmen: breed gesteund initiatief
Eenzaamheid onder ouderen stabiel, een op de tien is (zeer) eenzaam
Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
Tien tips voor cliëntenraden in coronatijd
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
2 juli 2020 Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant sociaal domein
Oud en zelfstandig in 2030
29 juni 2020 Nieuwe wet geeft cliënten meer invloed
Tien verbeterpunten voor een toegankelijk OV
Geweld hoort nergens thuis
Een tegen eenzaamheid ondersteunt duurzame aanpak
Toegankelijkheid dagjes uit in Nederland is verbeterd
Discriminatie hardnekkig probleem
Lancering platform ‘Iedereen onder een dak’
Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar
Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
Staatssecretaris en gemeenten aan de slag voor gezondheid
Herstel begint met een huis
Terugkoppeling kick-off bijeenkomst
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Verslag kick-off bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Gevraagd advies Visie Sociaal Domein